--:: Tan Xiang Zhou ::--

Tuesday, October 27, 2009

要是
一個人覺得自己是多餘的,
那么
他在這個家的地位是什么?
。。。
我真的很難相處嗎?
只是不懂得表達吧了。
。。。
我不喜歡
每個人把我當成
“什麽都可以”
對,
什麽都可以。。。但“什麽都可以”也會有極限。
我不喜歡去吵,
因爲最後還不是要有結果,
那我就聼你要的是什麽。
。。。
你們的話
就像利刀
狠狠地刺。。。
笨蛋
自私
沒腦
汎濫的人生
我的決定
永遠都是錯的
那么不如少說不是更好。
。。。
在我被別的事
傷害時,
爲什麽
我聽到的
不是安慰
而是冷嘲热讽。
。。。
有時我真的覺得
跟朋友,愛人在一起
還比較被重視。
不是說完全不好,
只不過,
有的時候,
我不想
背負著
“什麽都是我的錯”。

Labels: ,

=BeAutIful FrIghter=
fights till the end...@ 11:49 PM
!t's RoYAL clOwN
=Tan Xiang Zhou=xJoYz=
=4 JulY 1988=
=cANceR=
=s!NgApoRe=
=fOotpR!nTs=
PXPS(1995-2000),NSS(2001-04),nYP's nurs!nG(2005-2008)
=打工仔=
fuJ! flYer d!stribUtoR(2004),cofFeEbEaN bArisTa(2004-05),sPeC flYeR d!stRiButOR(2005),Tradebiz ProMotoR(2005-06),ISEP worker(Oct 2006),Dynamic Asia(APr-Jun 2007),M!nt Cafe(2007),G!nZa PuB(2008),Alexhealth(2008-)


=一直尋找=
*endless fun & lauGther tHroUGhouT l!fE
*a hApPY fAm!LY
*aBi!l!tY tO sUPPoRt mY PaRenTs
*pReFeCt rEsUlT
*mOneY throuGh earn!nG & sav!nG
*furtheR stUdY cUm tra!n!nG (free?)
*bEcMinG haPPY w!fe & have a understanD!nG man
Craved for
*LV baG
*DeGree !n nurs!nG
*lAPtoP
*seW!nG mAch!ne
*a rOmAntIc trAvell!nG with mY rEaL mAN
*overSea shoPP!nG annualLY

look!ng back Past
January 2005 February 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007 December 2007 January 2008 February 2008 March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010 September 2010 November 2010 March 2011 April 2011 August 2011

Shoot!